Program wyborczy
Strona główna / Program wyborczy

Program wyborczy

Przedstawiam skróconą wersje mojego programu wyborczego


Sport i Kultura

 1. Wybudowanie nowego stadionu dla Concordii Knurów przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową i uporządkowanie sprawwłasnościowych.
 2. Wybudowanie następnych kompleksów sportowych: Knurów, Krywałd, Szczygłowice – trawa naturalna i sztuczna.
 3. Wprowadzenie i realizacja jasnej polityki sportowej Miasta opartej na szkoleniu młodzieży i reaktywacji sportu seniorskiego.
 4. Promocja Miasta poprzez Sport.
 5. Odbudowa i aktywizacja innych dyscyplin sportowych.
 6. Wybudowanie nowej hali widowiskowo-sportowej, która będzie spełniać wszystkie oczekiwania pod kątem życia kulturalnego i sportowego.
 7. Realizacja stałych wydarzeń kulturalnych i sportowych, które będą promowały Miasto na zewnątrz w regionie i w Polsce.
 8. Wykorzystanie do promocji Miasta wizerunku znanych mieszkańców Knurowa rozpoznawalnych w regionie, Polsce i Świecie.
 9. Promocja sportu masowego w oparciu o działające na terenie miasta kluby i stowarzyszenia i placówki szkolne.
 10. Przygotowanie szerszej oferty kulturalnej dla poszczególnych grup wiekowych. Wspieranie grup promujących folklor rodzimy jak również wsparcie dla kutury alternatywnej.
 11. Rozszerzenie oferty o kulturę studyjną i niszową i wsparcie dla kina alternatywnego.

 

Biznes

 1. Wzmocnienie pozycji Miasta i jego promocja w kierunku oferowania biznesowi terenów rozwojowych pod budowę własnych siedzib.
 2. Polityka jasnej i zdecydowanej komunikacji pomiędzy biznesem a Miastem
 3. Zmiana wizerunku Miasta w kierunku biznesu z obszaru Nowych Technologii
 4. Ścisła współpraca z Gliwicami wspólnych projektach biznesowych.
 5. Lepsze pozyskiwanie środków z UE.
 6. Promocja biznesu lokalnego poprzez miasto.
 7. Zorganizowanie wspólnych organizacji biznesowych będących integracją środowiska.
 8. Zwiększanie miejsc pracy poprzez poprawę wizerunku biznesowego Miasta.
 9. Zagospodarowanie terenów będących w zasobach Katowickiej Strefy Ekonomicznej.
 10. Stworzenie programów zachęt podatkowych dla przedsięwzięć, których efektem byłaby aktywizacja zawodowa ludzi młodych i w wieku 50+.


Infrastruktura

 1. Remonty dróg w mieście w oparciu o nowy plan drogowy dostosowujący infrastrukturę do połączeń autostradowych oraz włączenie się do działań zmierzających do włączenia Knurowa w organizm Aglomeracji Górnośląskiej.
 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mieście poprzez budowę skrzyżowań bezkolizyjnych oraz zabudowę sygnalizacji świetlnej w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 3. Zdecydowana współpraca ze spółkami węglowymi w kierunku likwidacji szkód górniczych.
 4. Budowa stref rekreacji i wypoczynku oraz rozbudowa urządzeń sprzyjających aktywnej rekreacji w tym nowych ścieżek rowerowych
 5. Podniesienie estetyki i czystości miasta oraz zwiększenie dbałości o upiększanie miasta poprzez zieleń ozdobną i iluminacje świetlne w technologii led. Dla zaspokojenia potrzeb z tym związanych planuję powołać do życia jednostkę komunalną, która dbała by o estetykę i czystość w mieście.
 6. Poprawa i realizacja projektu Trzecia Kolonia. Program ten opierałby się na rewitalizacji terenów oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych. Powróciłbym również do próby sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym właścicielom na zasadach jakie obowiązywały przy zbywaniu analogicznych lokali z zasobów kopalni. Poprzez szerokie konsultacje społeczne opracowany zostanie plan naprawczy dla tej części Naszego miasta.

 

Oświata

 1. Żłobki – to główna bolączka naszego miasta. Będę wspierał organizowanie się tego typu placówek w naszym mieście. Stworzę program wspierający młode zawodowo czynne rodziny. Programy edukacyjne i nastawienie na przyciągnięcie nowych mieszkańców do Naszegomiasta będą priorytetem mojego działania.
 2. Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Będę starał się włączyć biznes lokalny w programy edukacyjne oraz stworzony zostanie wieloletni program promocji naszych placówek oświatowych.
 3. Nadrzędnym celem będzie stworze takiego modelu edukacyjnego w Naszym mieście, który w powiązaniu z innymi działaniami będzie przyciągał nowych mieszkańców do naszego Miasta. Atrakcyjność propozycji edukacyjnej wpisuje się w prawdziwą i realną promocję Knurowa, która będzie bezpośrednio przyczyniać się do wzrostu zamożności Knurowa.


Bezpieczeństwo

 1. Ścisła współpraca z służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z policją oraz stworzenie programów nadzoru nad miejscami niebezpiecznymi. Szczególną ochroną będą otaczane placówki edukacyjne oraz miejsca kultu religijnego i miejsca w których często przebywają mieszkańcy Knurowa /stadiony, miejsca rekreacji itp./.
 2. Planuję wzmocnić Ochotniczą Straż Pożarną zakupem nowego ciężkiego wozu bojowego oraz wesprzeć strażaków finansowo w zwiększeniu stanu osobowego
 3. Planuję rozbudowę sieci monitoringu jak również unowocześnienie systemu kontroli i nadzoru nad kamerami.
 4. Zamierzam również czynnie uczestniczyć w polityce zdrowotnej Knurowa. Będę ściśle współpracował z władzami Starostwa Powiatowego, który jest udziałowcem naszego szpitala jak również będę wspierał inicjatywy prozdrowotne na terenie Naszego miasta.
 5. Ze szczególną troską będę wspierał inicjatywy społeczne, które będą ukierunkowane na profilaktykę antynarkotykową, antynikotynową i antyalkoholową. Jak również będę wspierał programy promujące zdrowy styl życia.


Polityka Społeczna:

 1. Ze szczególną troską pragnę wspierać rodziny wielodzietne poprzez istniejące już narzędzia jak i poprze ściślejszą współpracę z instytucjami wspierającymi rodziny.
 2. Zamierzam uruchomić programy wspierające ludzi niepełnosprawnych. Wprowadzić zachęty dla knurowskich przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zamierzam również przyjrzeć się obiektom użyteczności publicznej i wdrożyć programy likwidacji barier architektonicznych.
 3. Planuję stworzenie programów prac interwencyjnych dla osób będących długotrwale bezrobotnymi. Jednocześnie zwiększony zostanie monitoring lokali socjalnych oraz dłużników notoryczne uchylających się od płacenia za czynsz.
 4. Swoją troską zamierzam otoczyć również osoby starsze i osamotnione budując programy wsparcia dla tych mieszkańców. Chodzi tutaj o programy aktywujące ludzi w podeszłym wieku.

 

Mam nadzieję, że mój program spotka się z Państwa zainteresowaniem i wywoła merytoryczną dyskusje na temat problemów Knurowa.

Proszę jednocześnie o mandat zaufania w nadchodzących wyborach i oddanie na mnie głosu w wyborach na Radnego miasta Knurów.

:: wstecz

wykonanie: kotonski.pl
Menu